آرمان قاسمی مدافع فصل گذشته نفت مسجد سلیمان با عقد قراردادی به نساجی پیوست.

آرمان قاسمی مدافع فصل گذشته نفت مسجد سلیمان با عقد قراردادی به نساجی پیوست.