دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص ورود سویه "اُمیکرون" کرونا به کشور از طریق بندرگاه امام خمینی(ره) اطلاعیه ای صادر کرد.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص ورود سویه "اُمیکرون" کرونا به کشور از طریق بندرگاه امام خمینی(ره) اطلاعیه ای صادر کرد.