اوکراین تاکید کرد که زود است عامل انسانی را دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی بدانیم.

اوکراین تاکید کرد که زود است عامل انسانی را دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی بدانیم.