نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرده است که اوکراین در تلاش است تا تسلیحات بیشتری را از شرکت کنندگان در نشست ناتو دریاف کند.

نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرده است که اوکراین در تلاش است تا تسلیحات بیشتری را از شرکت کنندگان در نشست ناتو دریاف کند.