کارشناس حوزه انرژی گفت: اوپک پلاس در نشست آینده خود تصمیماتی در مورد تمدید و یا عدم تمدید کاهش تولید نفت خواهد گرفت.

کارشناس حوزه انرژی گفت: اوپک پلاس در نشست آینده خود تصمیماتی در مورد تمدید و یا عدم تمدید کاهش تولید نفت خواهد گرفت.