معاون امنیتی استانداری اصفهان درباره صدای انفجار توضیح داد.

معاون امنیتی استانداری اصفهان درباره صدای انفجار توضیح داد.