لیونل مسی گفت: کرونایم بیش از حد انتظار طول کشید؛ به دنبال بازگشتم.

لیونل مسی گفت: کرونایم بیش از حد انتظار طول کشید؛ به دنبال بازگشتم.