علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفت: طالبان پنجشیر را تصرف نکرده‌اند و ما ادعای آنان را رد می‌کنیم.

علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفت: طالبان پنجشیر را تصرف نکرده‌اند و ما ادعای آنان را رد می‌کنیم.