پروازها میان سوریه و پاکستان پس از توقف یک دهه ای دوباره از سر گرفته شد.

پروازها میان سوریه و پاکستان پس از توقف یک دهه ای دوباره از سر گرفته شد.