مراسم فرش قرمز فیلم «زمانی برای مردن نیست» از سری فیلم‌های جیمز باند با حضور جمعی از مهمانان سرشناس، برگزار شد.
این اولین نمایش جهانی این فیلم در بزرگترین فرش قرمز لندن از زمان شروع همه‌گیری کووید -۱۹ است.

مراسم فرش قرمز فیلم «زمانی برای مردن نیست» از سری فیلم‌های جیمز باند با حضور جمعی از مهمانان سرشناس، برگزار شد.

این اولین نمایش جهانی این فیلم در بزرگترین فرش قرمز لندن از زمان شروع همه‌گیری کووید -۱۹ است.

اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند
اولین نمایش جهانی فیلم جدید جیمز باند