وقتی قرار شد طبق اصل قانون اساسی مسئولین صورت دارایی‌‎ ‎‌خود را بدهند، اول کسی که صورت دارایی خود و متعلقین خود را ارائه داد‌‎ ‎‌امام خمینی بود و تمام موجودیش را نوشت و فرستاد‌‎.‎‌

وقتی قرار شد طبق اصل قانون اساسی مسئولین صورت دارایی‌‎ ‎‌خود را بدهند، اول کسی که صورت دارایی خود و متعلقین خود را ارائه داد‌‎ ‎‌امام خمینی بود و تمام موجودیش را نوشت و فرستاد‌‎.‎‌