امیر قلعه‌نویی یک بازی هجومی را به هوادارن تیم ملی وعده داد.

امیر قلعه‌نویی یک بازی هجومی را به هوادارن تیم ملی وعده داد.