مهدی کروبی گفت: رهبری امام خمینی توانست رژیمی را واژگون کند که در این هزار سال بی‌سابقه بوده و جمهوری اسلامی را به وجود بیاورد.

مهدی کروبی گفت: رهبری امام خمینی توانست رژیمی را واژگون کند که در این هزار سال بی‌سابقه بوده و جمهوری اسلامی را به وجود بیاورد.