مدافع میانی تیم ملی به دلیل مصدومیت بازی با سنگال را از دست داد.

مدافع میانی تیم ملی به دلیل مصدومیت بازی با سنگال را از دست داد.