حوادث رکنا:دستور انتشار تصویر بدون پوشش صاحب دخمه شیطان از سوی بازپرس داده شد و این در حالی است که سرنخ هایی هم از هویت جسد مقتول به دست آمده است….

حوادث رکنا:دستور انتشار تصویر بدون پوشش صاحب دخمه شیطان از سوی بازپرس داده شد و این در حالی است که سرنخ هایی هم از هویت جسد مقتول به دست آمده است.