مادام دکورسل اولین راننده تاکسی زن در پاریس، فرانسه/سال 1909 میلادی

مادام دکورسل اولین راننده تاکسی زن در پاریس، فرانسه/سال 1909 میلادی