حسین امیرعبداللهیان با انتشار توئیتی به مهمترین اولویت ها و برنامه های خود در وزارت امور خارجه پرداخت.

حسین امیرعبداللهیان با انتشار توئیتی به مهمترین اولویت ها و برنامه های خود در وزارت امور خارجه پرداخت.