اولین تصاویر زندانیان آزاد شده آمریکایی پس از ورود به خاک کشورشان منتشر شد.

اولین تصاویر زندانیان آزاد شده آمریکایی پس از ورود به خاک کشورشان منتشر شد.