تمرینات تیم فوتبال استقلال به بعد از ظهر منتقل شد.

تمرینات تیم فوتبال استقلال به بعد از ظهر منتقل شد.