نخستین آمار رسمی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه منتشر شد.

نخستین آمار رسمی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه منتشر شد.