مجتبی زینی‌وند به تشریح آخرین وضعیت ثبت‌نامی‌ها در مدارس غیردولتی پرداخت.

مجتبی زینی‌وند به تشریح آخرین وضعیت ثبت‌نامی‌ها در مدارس غیردولتی پرداخت.