رئیس فدراسیون کشتی آمریکا گفت: اولویت شماره یک ما ایمنی ورزشکاران و خانواده آنها است.

رئیس فدراسیون کشتی آمریکا گفت: اولویت شماره یک ما ایمنی ورزشکاران و خانواده آنها است.