فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد شدید با اراذل و اوباش خبر داد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد شدید با اراذل و اوباش خبر داد.