کارشناس بازار سرمایه گفت شرایط کنونی بازارهای موازی به نفع بازار سرمایه است.

کارشناس بازار سرمایه گفت شرایط کنونی بازارهای موازی به نفع بازار سرمایه است.