اوراق قرضه به اسنادی گفته می‌شود که شرکت انتشار دهنده مبلغ مشخصی را در زمان خاص به دارنده آن پرداخت می‌کند.

اوراق قرضه به اسنادی گفته می‌شود که شرکت انتشار دهنده مبلغ مشخصی را در زمان خاص به دارنده آن پرداخت می‌کند.