فرودگر قمری رباتیک «اودیسیوس»، ماموریت تاریخ‌ساز خود را به سوی ماه آغاز کرد.

فرودگر قمری رباتیک «اودیسیوس»، ماموریت تاریخ‌ساز خود را به سوی ماه آغاز کرد.