خواستم دست امام را ببوسم امام دستشان را بلند کردند و گفتند: ابتذال را به اوج رسانده‌ای. فرمودند: نماز جمعه را می‌گویم، پخش مستقیم می‌کنید، و بعدش در همه خبرها می‌گویید، مردم چه گناهی کرده‌اند؟ …

خواستم دست امام را ببوسم امام دستشان را بلند کردند و گفتند: ابتذال را به اوج رسانده‌ای. فرمودند: نماز جمعه را می‌گویم، پخش مستقیم می‌کنید، و بعدش در همه خبرها می‌گویید، مردم چه گناهی کرده‌اند؟