یکی از راه‌های شیوع و انتقال ویروس کرونا، افرادی هستند که به سفر‌های خارجی می‌روند و بعد بدون قرنطینه به کشور باز می‌گردند.

یکی از راه‌های شیوع و انتقال ویروس کرونا، افرادی هستند که به سفر‌های خارجی می‌روند و بعد بدون قرنطینه به کشور باز می‌گردند.