کاخ سفید از دریافت نشان لیاقت توسط امیر کویت و از سوی ترامپ خبر داد.

کاخ سفید از دریافت نشان لیاقت توسط امیر کویت و از سوی ترامپ خبر داد.