چنارانی با اشاره به برنامه های ارائه شده از سوی عبدالملکی گفت: ۳۰ صفحه از برنامه ها تصویر است و بخشی از آن هم به بیان چالش ها، معضلات و راهکارهای تئوری و نظری پرداخته شده که با سرچ در اینترنت می توان آن را پیدا کرد…

چنارانی با اشاره به برنامه های ارائه شده از سوی عبدالملکی گفت: ۳۰ صفحه از برنامه ها تصویر است و بخشی از آن هم به بیان چالش ها، معضلات و راهکارهای تئوری و نظری پرداخته شده که با سرچ در اینترنت می توان آن را پیدا کرد