«من بیگناهم؛ وقتی بر سر مهریه با همسرم درگیر شدم او با چاقو خودزنی کرد». مرد جوانی که به اتهام حمله خونین به همسرش تحت تعقیب پلیس بود، پس از دستگیری و به‌رغم وجود همه شواهد، مدعی است که بی‌گناه است….

«من بیگناهم؛ وقتی بر سر مهریه با همسرم درگیر شدم او با چاقو خودزنی کرد». مرد جوانی که به اتهام حمله خونین به همسرش تحت تعقیب پلیس بود، پس از دستگیری و به‌رغم وجود همه شواهد، مدعی است که بی‌گناه است.