مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در گوراب زرمیخ صومعه سرا معدوم شد.

مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در گوراب زرمیخ صومعه سرا معدوم شد.