حسین دشتبان اظهار کرد: اندهای مهم از جمله بزرگترین باند قاچاق نقره طی سال گذشته در این استان منهدم شد.

حسین دشتبان اظهار کرد: اندهای مهم از جمله بزرگترین باند قاچاق نقره طی سال گذشته در این استان منهدم شد.