چهار سارق که با همکاری یکدیگر اقدام به سرقت از دستکم ۳۰ خودرو در محدوده جنت‌آباد کرده بودند، به چنگ قانون افتادند.

چهار سارق که با همکاری یکدیگر اقدام به سرقت از دستکم ۳۰ خودرو در محدوده جنت‌آباد کرده بودند، به چنگ قانون افتادند.