پس از حدود 50 روز توقف عرضه اوراق مالی اسلامی امروز اطلاعیه نوزدهمین مرحله حراج اوراق بدهی منتشر شد.

پس از حدود 50 روز توقف عرضه اوراق مالی اسلامی امروز اطلاعیه نوزدهمین مرحله حراج اوراق بدهی منتشر شد.