منابع خبری از وقوع انفجار مهیب در غرب پایتخت افغانستان خبر دادند.

منابع خبری از وقوع انفجار مهیب در غرب پایتخت افغانستان خبر دادند.