دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان اعلام کرد، در انفجاری در داخل پادگان آموزشی در استان ادلب در شمال غرب سوریه هشت عضو هیئت تحریر الشام کشته شدند….

دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به مخالفان اعلام کرد، در انفجاری در داخل پادگان آموزشی در استان ادلب در شمال غرب سوریه هشت عضو هیئت تحریر الشام کشته شدند.