منابع ترکیه‌ای از انفجار در یک کارخانه اسلحه سازی در ترکیه خبر دادند.

منابع ترکیه‌ای از انفجار در یک کارخانه اسلحه سازی در ترکیه خبر دادند.