منابع خبری سوری از وقوع انفجار در استان حلب واقع در شمال این کشور خبر دادند.

منابع خبری سوری از وقوع انفجار در استان حلب واقع در شمال این کشور خبر دادند.