حوادث رکنا: یک بشکه هنگام جوشکاری توسط چند تعمیرکار دچار انفجار شد.

حوادث رکنا: یک بشکه هنگام جوشکاری توسط چند تعمیرکار دچار انفجار شد.