این تکواندوکار اردنی به نشانه مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل، از رقابت با حریف اسرائیلی برای کسب مدال برنز این مسابقات انصراف داد.

این تکواندوکار اردنی به نشانه مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل، از رقابت با حریف اسرائیلی برای کسب مدال برنز این مسابقات انصراف داد.