حسین انصاری راد تاکید کرد که اصلاح‌طلبان برای بازیابی سرمایه اجتماعی خود منتظر ناکامی دولت نبوده و اتفاقا دعا می‌کنند که مجموعه حاکمیت بتواند در جهت خواست، اراده و منافع ملی حرکت کند….

حسین انصاری راد تاکید کرد که اصلاح‌طلبان برای بازیابی سرمایه اجتماعی خود منتظر ناکامی دولت نبوده و اتفاقا دعا می‌کنند که مجموعه حاکمیت بتواند در جهت خواست، اراده و منافع ملی حرکت کند.