پایگاه المانیتور در یادداشتی به بررسی موضع شورای امنیت و سازمان ملل در موضوع ادعاهای آمریکا درباره ایران پرداخته است.

پایگاه المانیتور در یادداشتی به بررسی موضع شورای امنیت و سازمان ملل در موضوع ادعاهای آمریکا درباره ایران پرداخته است.