این که 6 ماه پس از وعدۀ قبلی و در سال منتهی به انتخابات مجلس همان تعبیر تکرار شود یادآور ضرب‌المثل «سوزن فلانی گیر کرده» – روی صفه گرامافون – هم هست!…

این که 6 ماه پس از وعدۀ قبلی و در سال منتهی به انتخابات مجلس همان تعبیر تکرار شود یادآور ضرب‌المثل «سوزن فلانی گیر کرده» – روی صفه گرامافون – هم هست!