آیا سرویس‌دهی در حوزه‌ی اینترنت خانگی برپایه‌ی فیبر نوری و VDSL از انحصار مخابرات خارج‌ شده ‌است؟ چه موانعی پیش ‌روی شرکت‌ها در راه‌اندازی اینترنت پرسرعت قرار دارد؟

انحصار مخابرات در حوزه فیبر نوری و VDSL پایان یافته است؟

آیا سرویس‌دهی در حوزه‌ی اینترنت خانگی برپایه‌ی فیبر نوری و VDSL از انحصار مخابرات خارج‌ شده ‌است؟ چه موانعی پیش ‌روی شرکت‌ها در راه‌اندازی اینترنت پرسرعت قرار دارد؟