یک کارشناس صنایع فلزی گفت: انجمن همگن فلزی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین انجمن همگن در آذربایجان شرقی است که باید بتواند فراخور این بزرگی و اهمیت، نقش خود را در تصمیم‌گیری‌های خانه صنعت، معدن و تجارت استان و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایفا کند….

یک کارشناس صنایع فلزی گفت: انجمن همگن فلزی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین انجمن همگن در آذربایجان شرقی است که باید بتواند فراخور این بزرگی و اهمیت، نقش خود را در تصمیم‌گیری‌های خانه صنعت، معدن و تجارت استان و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایفا کند.