معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام ۵۶ هزار بازرسی از واحدهای صنفی قم خبر داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام ۵۶ هزار بازرسی از واحدهای صنفی قم خبر داد.