تعویض اجباری ترابی بخاطر پیچیدن مچ پا در چاله زمین آزادی و اخراج ناخواسته سرلک! که داور فکرش را نمی‌کرد کارت زرد دومش باشد، پرسپولیس را متلاشی کرد و تیم بدون مهاجم و تماشاگر یحیی، آزاری برای نماینده عربستان نداشت…

تعویض اجباری ترابی بخاطر پیچیدن مچ پا در چاله زمین آزادی و اخراج ناخواسته سرلک! که داور فکرش را نمی‌کرد کارت زرد دومش باشد، پرسپولیس را متلاشی کرد و تیم بدون مهاجم و تماشاگر یحیی، آزاری برای نماینده عربستان نداشت