رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز تشریفات انتقال مدیریت پتروشیمی گلستان به سرمایه گذار جدید خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز تشریفات انتقال مدیریت پتروشیمی گلستان به سرمایه گذار جدید خبر داد.