اقتصادنیوز: امیرمهدی ژوله در انتقاد از وضعیت سینماها در سخنانی کوتاه گفت: «خدا به داد ما و سینماها و مخاطبانش برسد چون این وضع، وضع مناسبی برای سینما نیست.»

اقتصادنیوز: امیرمهدی ژوله در انتقاد از وضعیت سینماها در سخنانی کوتاه گفت: «خدا به داد ما و سینماها و مخاطبانش برسد چون این وضع، وضع مناسبی برای سینما نیست.»